เมนูหลัก


 

Counter

สถิติการเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

61 คน

 สถิติเมื่อวาน

38 คน

 สถิติเดือนนี้

246 คน

สถิติปีนี้

7619 คน

สถิติทั้งหมด

9474 คน

เริ่มเมื่อ 2011-06-23

 


ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก

จากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมขนาดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน และ

ตุลาคม ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา กองทัพบกได้ริเริ่มประยุกต์ใช้ “ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว

กองทัพบก (Army Rapid Deployment Team for Disaster Relief Operationขึ้นมา ด้วย

การผสมผสานจุดแข็งของกองทัพบกในเรื่องความพร้อมของกำลังพล เข้ากับความทันสมัยยุทโธปกรณ์ในสายงาน

ทหารช่าง เช่น รถสายพานสะเทินน้ำสะเทินบก และทหารพลาธิการ เช่น ชุดปรุงอาหารสนาม เป็นต้น สามารถ

นำมาเป็นเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงแรกของการเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้

เป็นอย่างดีเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน จากผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนของ “ชุดบรรเทาสาธารณ

ภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก (ARDU)” จากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในช่วงปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ได้แสดงให้เห็น

ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการช่วยเหลือประชาชนในห้วงแรกของสถานการณ์บรรเทาสาธารณภัย โดยมี

แนวความคิดจะจัดตั้งเป็น ๒ รูปแบบคือชุดเคลื่อนที่เร็ว สำหรับอุบัติภัยขนาดใหญ่ และชุดเคลื่อนที่เร็วสำหรับ

อุบัติภัยขนาดเล็ก โดยโครงสร้างหลักของชุดเคลื่อนที่เร็วดังกล่าว ประกอบไปด้วย ๔ ส่วน คือ

) ชุดสำรวจ และประเมินความเสียหาย

 

 

 


More >>

) ชุดค้นหา และกู้ภัย

) ชุดช่วยเหลือประชาชน

) ชุดเคลื่อนย้าย และสนับสนุน

 

อย่างไรก็ตามสาธารณภัยมีได้มีเพียงอุทกภัยเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้กองทัพบกสามารถพัฒนารูปแบบการจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วให้สอดคล้องกับลักษณะ และขนาดของสาธารณภัย ที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การวิจัย และพัฒนา เพื่อค้นหา“รูปแบบที่เหมาะสมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก” จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

      ------------------------------

ยุทโธปกรณ์ของ ศบภ.ทบ.

 


click
click
Click Here

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 Link TV


 Link นสพ.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก

กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก

ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๒๕๒๗