เมนูหลัก


 

Counter

สถิติการเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

36 คน

 สถิติเมื่อวาน

49 คน

 สถิติเดือนนี้

677 คน

สถิติปีนี้

8050 คน

สถิติทั้งหมด

9905 คน

เริ่มเมื่อ 2011-06-23

 

 

 การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก

            เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกัน และช่วยเหลือผู้ประสาธารณภัยของ ทบ. เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการดำเนินงานของส่วนราชการพลเรือน รวมทั้งการปฏิบัติของส่วนราชการอื่น ๆ ใน กม.

          ๑. ภารกิจ ทบ. สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกัน และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายของ กห.

           . การจัดหน่วยงาน

                        ๒.๑ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก (ศบภ.ทบ.) ควบคุม และอำนวยการปฏิบัติของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาค (ศบภ.ทภ.) และหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามผังการจัดในผนวก ก

                         ๒.๒ ศบภ.ทภ. ควบคุม และอำนวยการ การปฏิบัติของ ศบภ.นขต.ทภ. ตามผังการจัดในผนวก ข

                         ๒.๓ ศบภ. ของ นขต.ทบ.อื่น ๆ ควบคุม และอำนวยการ การปฏิบัติของ ศบภ. ของหน่วยรอง โดยมีการจัดในลักษณะเดียวกันกับการจัดใน ผนวก ข

 

 

           

 


click
click
Click Here

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 Link TV


 Link นสพ.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก

กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก

ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๒๕๒๗