เมนูหลัก


 

Counter

สถิติการเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

35 คน

 สถิติเมื่อวาน

49 คน

 สถิติเดือนนี้

676 คน

สถิติปีนี้

8049 คน

สถิติทั้งหมด

9904 คน

เริ่มเมื่อ 2011-06-23

 

 
  . การแบ่งมอบความรับผิดชอบ

                       ๓ .๑ ศปก.ทบ.

                                   ๓.๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก (ศบภ.ทบ.)โดยให้ เสธ.ทบ.เป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก (ผอ.ศบภ.ทบ.)และขึ้นตรงต่อ ผบ.ทบ                                   

                                 ๓.๑.๒ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ กำกับดูแล และให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รวมทั้งการปฏิบัติในขั้นการบูรณะสภาพความเสียหายด้วยxml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

                                    ๓.๑.๓ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอก ทบ. ในการอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

                                    ๓.๑.๔ อำนวยการ และดำเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์ โดยสื่อประเภทต่าง ๆ ของ ทบ. หรือผ่านสื่อมวลชนอื่น ๆ เพื่อเตือนภัย รายงานเหตุการณ์ และการปฏิบัติการช่วยเหลือของ ทบ. และ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติต่าง ๆ

                                    ๓.๑.๕ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจาก ศบภ.กห.

                        ๓.๒ ทภ.๑, ทภ..๒,ทภ.๓ และ ทภ.๔

                                    ๓.๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาค (ศบภ.ทภ.) ซึ่งได้แก่ ศบภ.ทภ.๑, ศบภ.ทภ.๒, ศบภ. ทภ.๓ และ ศบภ.ทภ.๔ โดยใช้ บก.ทภ. เป็น บก.ศูนย์ฯ และให้ มทภ.๑, มทภ.๒, มทภ. ๓ และ มทภ.๔ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาค (ผอ.ศบภ.ทภ.๑, ผอ.ศบภ.ทภ.๒, ผอ.ศบภ.ทภ.๓ และ ผอ.ศบภ.ทภ. ๔)

                                    ๓.๒.๒ จัดตั้งและควบคุมการปฏิบัติของ ศบภ.นขต.ทภ.

                                    ๓.๒.๓ ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามคำสั่งของ ศบภ.ทบ. และตามความริเริ่มของหน่วยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ

                        ๒.๓ นสศ., นปอ., พล.ม.๒, พล.ป., พล.ร.๑๕, พล.ร.๑๖. กรมฝ่ายยุทธบริการ, รด., ยศ.ทบ., ศบบ. และ สห.ทบ.

                                    ๓.๓.๑ เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติของ ศบภ.ทภ. และศบภ. ของ นขต.ทบ.อื่น ๆ

                                    ๓.๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่ ศบภ.ของหน่วย พร้อมปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์หรือเมื่อได้รับคำสั่งจาก ศบภ.ทบ. โดยมี ผบ.หน่วย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น ผอ.ศบภ. ของหน่วย

                                    ๓.๓.๓ จัดตั้ง และควบคุมการปฏิบัติของ ศบภ.นขต. ของหน่วย ตามความจำเป็นของสถานการณ์ และขีดความสามารถของหน่วย

            ๔. การปฏิบัติ ให้ทุกหน่วยยึดถือ รปจ. ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทบ. พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นหลักในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

 

 


click
click
Click Here

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 Link TV


 Link นสพ.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก

กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก

ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๒๕๒๗